Wie zijn Delfgaauw Eerkes Advocaten?

Delfgaauw Eerkes Advocaten

Delfgaauw Eerkes Advocaten & Belastingadviseurs bestaat in deze vorm sinds begin 2016 maar beide partners hebben hun sporen in het bedrijfsleven al decennia getrokken.

mr. ing. Jan M. Eerkes (eerkes@deadelft.nl)

Jan Eerkes is meer dan 20 jaar actief geweest als ICT-ondernemer en heeft vervolgens een carrière switch gemaakt naar de advocatuur. Jan Eerkes staat bekend als een toegankelijke advocaat die zich goed kan inleven in de problematiek van een particulier en ondernemer.

Jan Eerkes is als advocaat gespecialiseerd in het ICT-Recht en heeft daarnaast een algemene rechtspraktijk.

Het ICT-Recht houdt zich onder andere bezig met Privacywetgeving (AVG/GDPR), conflicten tussen leveranciers en afnemers van ICT en Cybercrime. 

Verder is Jan Eerkes gespecialiseerd in het arbeidsrecht, bouwrecht, huurrecht en het overeenkomstenrecht

 

mr. Leo F. Delfgaauw (delfgaauw@deadelft.nl)

Leo Delfgaauw is sedert 1983 werkzaam in de belastingpraktijk en hij doet dat vanaf 1996 als zelfstandige. In 1997 is hij ook beëdigd als advocaat. U kunt bij hem terecht met vragen over belasting in Nederland maar ook in de overige landen van het Koninkrijk, dus de voormalige Nederlandse Antillen en Aruba. Daartoe is ook een band met een belastingadvieskantoor op Curaçao en Bonaire.

Bij vragen over de structuur van uw onderneming (eenmanszaak, BV, NV) kan Delfgaauw u van dienst zijn . Hij heeft veel ervaring met het tot stand brengen van samenwerkingsvormen zoals vennootschap onder firma en maatschap alsmede het opheffen daarvan op basis van deugdelijke contracten. Fiscale aspecten spelen daarbij vrijwel altijd een rol. Het oplossen van geschillen met leveranciers of afnemers en het incasseren van vorderingen via de Rechtbank komt zeer geregeld op zijn bureau.

Bij fiscaal gunstige overdracht van een onderneming al dan niet na overlijden maar ook bij het oplossen van huwelijksproblemen via echtscheiding en het verdelen van de boedel kan Delfgaauw u terzijde staan. Werkzaamheden worden gedaan op basis van afgesproken tarieven of via een toevoeging van de Raad voor rechtsbijstand.

 

mr. Danny Pieterse (pieterse@deadelft.nl)

Danny Pieterse heeft al een lange staat van dienst als jurist bij de rechtbank Amsterdam. Danny is sinds februari 2019 als advocaat aan ons kantoor verbonden en is gespecialiseerd in het Arbeidsrecht. 

Klachten- en geschillenregeling Delfgaauw Eerkes Advocaten

Indien u ontevreden bent over de behandeling van uw zaak, dan kunt u van de volgende klachten- en geschillenregeling gebruik maken. Deze regeling is tevens onder artikel 16 in onze algemene voorwaarden opgenomen:

  1. Indien de cliënt ontevreden is over (een onderdeel van) de behandeling van zijn zaak, dient hij de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan de betrokken advocaat.

  2. De cliënt dient zijn klacht aan de betrokken advocaat voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop hij kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot zijn klacht aanleiding heeft gegeven.

  3. Mocht de klacht niet naar tevredenheid worden afgehandeld, dan zal de klachtenbehandelaar van het kantoor in overleg treden met de cliënt en de advocaat om te bezien of een minnelijke oplossing van het geschil mogelijk is.

  4. Indien de klacht binnen de gestelde termijn niet of niet naar tevredenheid is opgelost, kan de cliënt zijn klacht indienen bij de Deken van de Orde van Advocaten in Den Haag.Exoneratieclausule Delfgaauw Eerkes Advocaten

Lid 1
Het kantoor noch de betrokken advocaat aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan bij uitvoering van de opdracht door de advocaat.

Lid 2
De aansprakelijkheid van het kantoor dan wel de betrokken advocaat voor schade voortvloeiend uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van de betrokken advocaat in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de betreffende polis. Een kopie van de huidige polis ligt ter inzage op het kantoor.

Lid 3
De in lid 2 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van de betrokken advocaat en/of zijn ondergeschikten.

Lid 4
De cliënt vrijwaart het kantoor en de betrokken advocaat voor aanspraken van derden wegens schade die veroorzaakt is dan wel zal worden ten gevolge van de omstandigheid dat de cliënt aan de betrokken advocaat onjuiste of onvolledige Informatie heeft verstrekt.

Lid 5
Bij het inschakelen van derden zal de advocaat steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het kantoor of de advocaat aanvaardt echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden geen aansprakelijkheid.

Neem contact met ons op
015 - 7370260 Zaak aanmelden Het is vrijblijvend