Personen- en familierecht - echtscheiding - alimentatie - gezag

Personen – en familierecht is en breed terrein waarvan je velen zou toewensen dat zij er weinig anders mee te maken krijgen dan voor de positieve zaken van het leven zoals geboorte, adoptie en huwelijk inclusief het maken van de daarbij behorende huwelijksvoorwaarden. Ons kantoor heeft ervaring met de opzet van huwelijksvoorwaarden en met name de moderne, meer leesbare variant ervan waarin ook over de fiscale gevolgen en over de eventueel jaarlijkse naleving daarvan met u wordt nagedacht.

Voor de echtscheiding en de daarbij behorende boedelverdeling geldt dat het een terrein is waar emotie uiteraard zeer nabij is en makkelijk de goede afwikkeling van een huwelijk of partnerschap kan verstoren. We streven altijd naar een oplossing in der minne want een scheiding is al belastend genoeg en als dat ook nog gepaard moet gaan met procederen over zaken als omgangsregeling, de echtelijke woning, de soms lang geleden opgestelde en nooit herziene huwelijksvoorwaarden is dat extra belastend. We schuwen de rechtszaal echter beslist niet, dus als het in uw belang is, dan gaan we ook naar de rechter.

Vaak is de echtelijke woning het financieel grootste vermogensbestanddeel dat een paar heeft en juist daarbij en de ermee samenhangende financiering en verzekeringspolissen is een ingewikkeld stel regels verbonden. Scheiding beïnvloedt de noodzakelijke aftrek van hypotheekrente met alle directe financiële gevolgen van dien. Goede afspraken over het gebruik van de woning en het betalen van de lasten kunnen veel leed voorkomen. We hebben de software beschikbaar die de rechterlijke macht ook gebruikt voor het berekenen van partner- en kinderalimentatie.

Tot het personen- en familierecht hoort ook de moderne regelgeving inzake curatele, bewind en mentorschap, waar het adagium is dat de minst belastende maatregel als eerste in aanmerking komt.

Neem contact met ons op
015 - 7370260 Zaak aanmelden Het is vrijblijvend
Zakelijk

Uw leverancier legt u op om aan de AVG te voldoen, wat nu?

U heeft een geschil met uw mede-vennoot, een afnemer of een werknemer. U dacht dat de afspraken met uw leverancier goed waren vastgelegd. Niets blijkt minder waar te zijn.

U krijgt een controle van de FIOD.  Wat zijn uw rechten en plichten?

U wordt aansprakelijk gesteld voor een datalek door uw afnemer.

Uw klant weigert te betalen en u bent er klaar mee.

Uw huurder bezorgt overlast of heeft een huurachterstand, wat nu?

Privé

Uw partner heeft u verteld: we gaan uit elkaar. U heeft een onderneming, en nu?

Uw ondernemende partner overlijdt en u blijft achter met de onderneming.

U wordt ontslagen, wat nu?

Uw huurbaas weigert achterstallig onderhoud uit te voeren, wat nu?