Arbeidsrecht - ontslag - loonvordering

Vroegtijdig advies

Met arbeidsrecht (of ontslagrecht) krijgen we te maken op een moment dat we dat eigenlijk niet willen. Het komt vaak onverwacht en het inschakelen van een advocaat kan leiden tot een verharding van de standpunten over en weer. Het kan ook anders. U kunt Delfgaauw Eerkes Advocaten ook in een vroegtijdig stadium inschakelen en het maakt daarbij niet uit of u werknemer of werkgever bent. We kunnen u op de achtergrond adviseren zonder dat het voor de andere partij kenbaar is dat u een advocaat heeft geraadpleegd. Soms is dat voor de onderlinge verhoudingen namelijk beter.

Spoedige Actie

In sommige gevallen is spoedige actie wel belangrijk, dit in verband met de geldende (korte) verval- en verjaringstermijnen in het arbeidsrecht. Zo moet binnen drie maanden een verzoek worden gedaan in verband met toekenning van de transitievergoeding. Binnen die termijn moet een verzoekschrift bij de rechtbank zijn ingediend. Een verzoek tot vernietiging van een opzegging (bijvoorbeeld na een ontslag op staande voet) of toekennen van een billijke vergoeding (bijvoorbeeld omdat is opgezegd in strijd met een opzegverbod) moet zelfs al binnen twee maanden na de opzegging worden gedaan. Ook hier geldt dat binnen die termijn een verzoekschrift bij de rechtbank moet zijn ingediend.

Arbeidsconflict

U kunt op de werkvloer te maken krijgen met een arbeidsconflict. Een arbeidsconflict kan volgen uit onvoldoende functioneren, wijzigingen binnen de organisatie, ziekte en re-integratie, of (dreigend) ontslag, etc. Voor iedereen (voor werknemers en werkgevers) geldt: een conflict is vervelend en Delfgaauw Eerkes Advocaten helpt u graag meedenken aan een oplossing.

Einde arbeidsovereenkomst

In sommige gevallen is het einde van de arbeidsovereenkomst onvermijdelijk. Beëindiging kan op verschillende manieren (o.a.): opzegging door de werkgever na verkregen toestemming van het UWV, ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter of beëindiging met wederzijds goedvinden (vaststellings- of beëindigingsovereenkomst).

Ambtenarenrecht

Delfgaauw Eerkes Advocaten biedt ook rechtsbijstand aan ambtenaren en werknemer in overheidsdienst.

Neem contact met ons op
015 - 7370260 Zaak aanmelden Het is vrijblijvend
Zakelijk

Uw leverancier legt u op om aan de AVG te voldoen, wat nu?

U heeft een geschil met uw mede-vennoot, een afnemer of een werknemer. U dacht dat de afspraken met uw leverancier goed waren vastgelegd. Niets blijkt minder waar te zijn.

U krijgt een controle van de FIOD.  Wat zijn uw rechten en plichten?

U wordt aansprakelijk gesteld voor een datalek door uw afnemer.

Uw klant weigert te betalen en u bent er klaar mee.

Uw huurder bezorgt overlast of heeft een huurachterstand, wat nu?

Privé

Uw partner heeft u verteld: we gaan uit elkaar. U heeft een onderneming, en nu?

Uw ondernemende partner overlijdt en u blijft achter met de onderneming.

U wordt ontslagen, wat nu?

Uw huurbaas weigert achterstallig onderhoud uit te voeren, wat nu?